KOMIKS Z KLUCZBORKIEM W TLE - KONKURS

Komiks z Kluczborkiem w tle - konkurs (szczegóły na plakacie i w regulaminie)

 

 

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Komiks z Kluczborkiem w tle” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum im. Jana Dzierżona, ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 11 kwietnia - 14 maja 2022 r.   

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter powiatowy – uczestnikami konkursu mogą być osoby zamieszkujące powiat kluczborski.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

- klasy I-III szkół podstawowych,

- klasy IV-VIII szkół podstawowych,

- szkoły ponadpodstawowe,

- osoby dorosłe.

3. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie krótkiej formy komiksowej, obejmującej max. format A3, jednostronny. Temat pracy może być dowolny, jednak akcja komiksu musi dziać się w Kluczborku i powinno być to wyraźnie zaznaczone w pracy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu kilka prac, do których należy dołączyć informację z następującymi danymi autora: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania,
wiek (do określenia kategorii), klasa, szkoła (w przypadku uczniów), nr telefonu do kontaktu.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2022 r. na adres Organizatora, tj.: Muzeum im. Jana Dzierżona,
ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

4. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.

5. Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

6. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora, pozostałe będą zwracane autorom. Termin odbioru prac: 16-18 maja 2022 r. w godz. 8:00-15:30.

 

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa 10 maja 2022 r.
W skład Komisji wchodzić będą: dyrektor i pracownicy merytoryczni Muzeum im. Jana Dzierżona oraz artysta-plastyk.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 11 maja 2022 r. na stronie internetowej i fanpage Muzeum na facebooku. Laureaci zostaną też poinformowani telefonicznie.

3. Organizator przewiduje przyznanie nagród za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii konkursowej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród/wyróżnień.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne.

7. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Nocy Muzeów 14 maja 2022 r. w siedzibie Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

8. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Noc Muzeów 14 maja 2022 r.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wydrukowania nagrodzonych prac w pokonkursowym folderze/publikacji.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawie, stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych i lokalnej prasie, tylko wybranych przez siebie prac.

 

V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora.

2. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej oraz fanpage Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku na Facebooku.

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

BIP

Deklaracja dostępności

Wirtualny spacer

 
 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 6,00 zł

Bilet ulgowy: 3,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

 

Na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny.

Oprowadzanie: niedziele i święta: 50,00 zł od grupy.

 

MUZEUM CZYNNE 

wtorek piątek: 10:00 –16:00*

niedziela: 10:00 – 14:00*

 

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.

Dla grup zorganizowanych jest możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego min. z dwutygodniowym wyprzedzeniem).