Cennik

  • bilet normalny: 6,00 zł
  • bilet ulgowy: 3,00 zł
  • w niedziele wstęp bezpłatny
  • na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny (od 1 lipca 2021 r.)

Oprowadzanie: niedziele i święta: 50,00 zł od grupy.

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania  (uzgodnionego przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

 
CENY BILETÓW WSTĘPU, OPŁAT ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH ULG
 
I. W Muzeum im. Jana Dzierżona obowiązują następujące bilety wstępu:
1. Oznaczony literą N (normalny) bilet wstępu w cenie 6,00 zł
2. Oznaczony literą Z (zniżkowy) bilet wstępu w cenie 3,00 zł
3. Oznaczony literą W (warsztatowy) bilet w cenie 5,00 zł
4. Oznaczony literą U (ulga od ulgi) bilet wstępu w cenie 2,00 zł
5. Oznaczony literą B (bezpłatny) bilet wstępu
 
II. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum (bilet Z za 3,00 zł) przysługuje:
osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
kombatantom,
uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, 
nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
osobom fizycznym odznaczonym odznaką Za opiekę nad zabytkami, odznaką honorową Zasłużony działacz kultury, odznaką honorową Zasłużony działacz kultury polskiej, wyróżnionym tytułem honorowym Zasłużony działacz Kultury Narodowej,
posiadaczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (rodzice),
posiadaczom legitymacji Kluczbork dla Rodziny + (rodzice),
posiadaczom Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26.
 
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:
legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich;
legitymacja nauczyciela;
legitymacja emeryta-rencisty;
legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
dokumenty potwierdzające wiek;
legitymacje nadania odznaki;
ogólnopolska Karta Dużej Rodziny;
legitymacja Kluczbork dla Rodziny +;
legitymacja EURO26.
 
III. Ulga od ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum (bilet U za 2,00 zł) przysługuje:
posiadaczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (dzieci),
posiadaczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (seniorzy),
posiadaczom ogólnopolskiej Kluczbork dla Rodziny + (dzieci),
posiadaczom legitymacji Kluczbork dla Seniora +(seniorzy).
 
 
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi od ulgi 
w opłacie za wstęp do Muzeum są:
ogólnopolska Karta Dużej Rodziny;
legitymacja Kluczbork dla Rodziny +;
legitymacja Kluczbork dla Seniora +.
 
 
IV. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum (bilet B) przysługuje:
 
osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, 
osobom fizycznym odznaczonym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, 
pracownikom muzeów,
członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
członkom Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce,
członkom Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM,
członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia
7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305),
radnym Rady Miejskiej w Kluczborku,
przewodnikom PTTK,
opiekunom grup zorganizowanych,
dzieciom do lat 7,
• weteranom i weteranom poszkodowanym,
zwiedzającym wystawy plenerowe Muzeum.
 
 
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania ze zwolnienia
z opłaty za wstęp do Muzeum są:
legitymacje nadania orderu;
legitymacja pracownika muzeum;
legitymacja członka SMP;
legitymacja członka SMWP;
legitymacja członka ICOM;
legitymacja członka ICOMOS;
Karta Polaka;
legitymacja radnego;
legitymacja przewodnika PTTK.
 
V. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia
z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
 
VI. Wszelkie zasady udzielania ulg i zwolnień obowiązują obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 
VII. W Muzeum obowiązuje opłata w wysokości 50,00 zł za oprowadzenie grupy zorganizowanej (min. 10 osób) w niedziele lub inne dni wolne od pracy (na podstawie wystawionego rachunku), w pozostałe dni oprowadzanie jest bezpłatne.
 
VIII. Opłata za wybrane zajęcia warsztatowe może stanowić wielokrotność ceny biletu warsztatowego W.

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

BIP

Deklaracja dostępności

Wirtualny spacer

 
 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 6,00 zł

Bilet ulgowy: 3,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

 

Na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny.

Oprowadzanie: niedziele i święta: 50,00 zł od grupy.

 

MUZEUM CZYNNE 

wtorek piątek: 10:00 –16:00*

niedziela: 10:00 – 14:00*

 

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.

Dla grup zorganizowanych jest możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego min. z dwutygodniowym wyprzedzeniem).