Ogłoszenie o przetargu "Remont dachu i poddasza budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku"

Ogłoszenie_o_zamówieniu_19_listopada_2020.pdf

 

SIWZ-muzeum1.doc

Załącznik_nr_1_wzór_oferty.doc

Załącznik_nr_2_wzór_oświadczenia_Wykluczenie.docx

Załącznik_nr_3_wzór_oświadczenia_warunki.docx

Załącznik_nr_4_zobowiązanie_innego_podmiotu.doc

Załącznik_nr_5_wykaz_osób.doc

Załącznik_nr_6_wykaz_robót.docx

Załącznik_nr_7_oświadczenie_art_24_ust__1__pkt_23.doc

Załącznik_nr_8_wzór_umowy_muzeum1_za_8__10_2020.doc

Załącznik_nr_1_do_umowy.doc

 

Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa:

 

Projekt budowalny mała architektura

Inwentaryzacja_i_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

Projekt_budowlany_mała_architektura.pdf

 

Projekt budowlany

 

Ekspertyza techniczna_budynek Muzeum

Ekspertyza_techniczna_Muzeum_Zamkowa_07_2019.pdf

 

Instalacje elektryczne_budynek Muzeum

Opis_Instalacje_elektryczne_budynek_Muzeum.pdf

PB-Elekt_1.pdf

PB-Elekt_2.pdf

PB-Elekt_3.pdf

 

Inwentaryzacja budowlana_budynek Muzeum

Opis_Inwentaryzacja_Muzeum_Zamkowa_07_2019.pdf

PB-I-1.pdf

PB-I-2.pdf

PB-I-3.pdf

PB-I-4.pdf

PB-I-5.pdf

PB-I-6.pdf

PB-I-7.pdf

 

Specyfikacje techniczne_budynek Muzeum

SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.pdf

STWIORB_elektr.pdf

 

Dach_konstrukcja_-_rzut_połaci_dachu.pdf

Dach_konstrukcja_-_rzut_strychu_rys_2.pdf

Dach_konstrukcja_-_rzut_strychu_rys_3.pdf

Dach_konstrukcja_-_rzut_strychu.pdf

Elewacja_wschodnia.pdf

Elewacja_zachodnia.pdf

Projekt_budowlany.pdf

Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf

Rzut_poddasza.pdf

 

Przedmiary

MUZEUM_KLUCZBORK_2020_PRZEDMIAR_ROBÓT.pdf

Przedmiar_robót-elektr.pdf

 

Decyzja_1.pdf

Decyzja_2.pdf

Decyzja_3.pdf

Decyzja_4.pdf

 

 

 

Deklaracja dostępności Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabella Gomułkiewicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 774182707

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum im. Jana Dzierżona
 • Adres: ul. Zamkowa 10
  46-200 Kluczbork
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 774182707

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku jest budynek dawnego zamku, wpisany do rejestru zabytków. Wejście do budynku po wysokich schodach, schody również od strony skweru z wystawą plenerową Ule (dostępną dla zwiedzających z poziomu ulicy). W budynku brak windy oraz podjazdów. Na parterze znajduje się punkt informacyjny oraz kasa, w której kupić można bilety i wydawnictwa. Przestronne sale wystawowe umiejscowione są na trzech kondygnacjach. Na parterze i I piętrze prezentowane są wystawy czasowe, wystawa stała Pszczelarstwo dawne i nowe oraz pracownia, w której odbywają się warsztaty dla grup zorganizowanych znajdują się na II piętrze. Standardowe toalety usytuowane są na I piętrze. Poszczególne kondygnacje są oznakowane. W Muzeum może poruszać się osoba niepełnosprawna z psem przewodnikiem, obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku deklaruje gotowość rozszerzania dostępności na kolejne obszary.

„Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez remont budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne”

3 września 2020 r. w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku  podpisano z Zarządem Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie, za sprawą której kolejne unijne środki trafią do Gminy Kluczbork. Umowa ta dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez remont budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura. 

Z ramienia Województwa Opolskiego umowę podpisał Marszałek Województwa Pan Andrzej Buła oraz Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza natomiast Muzeum im. Jana Dzierżona reprezentowała Dyrektor Pani Izabella Gomułkiewicz oraz Pani Regina Przybynowska. Przedmiotowy projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez Muzeum im. Jana Dzierżona oraz Gminę Kluczbork. Jego celem  jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych poprzez stworzenie warunków do intensywniejszego wykorzystania Muzeum im. Jana Dzierżona przez mieszkańców Kluczborka i nie tylko.  W wyniku realizacji projektu zostanie wykonany remont dachu i przebudowane poddasza budynku muzeum oraz działania z zakresu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.  Uzupełnieniem działań inwestycyjnych będzie szereg przedsięwzięć informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w tym o charakterze niestandardowym, aktywizujących i angażujących w działania muzeum adresatów jego oferty.  Szacowane koszty kwalifikowane projektu opiewają na kwotę 648 667,97zł z czego dofinansowanie z UE to 299 999,96 zł.

Oficjalne podpisanie umowy

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

Oprowadzanie: niedziela i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 25 osób)*

 

wtorek- piątek: 10:00 - 12:30

i 13:00 - 16:00*

niedziela: 10:00 - 11.45 i 12:00 - 14:00*

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.