Konkurs na logo - technika dowolna - do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu kluczborskiego, szczegóły w regulaminie. (Na plakacie geometryczne kształty w odcieniach żółtego, koralowego i turkusu).

REGULAMIN KONKURSU

na logo Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Logo Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum im. Jana Dzierżona, ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork.

3. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 65-lecia Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku i ma na celu promocję muzeum, zainteresowanie dzieci i młodzieży jego działalnością oraz rozbudzenie wyobraźni i kreatywności w działaniu.

4. Ogłoszenie konkursu następuje w dniu 21 czerwca 2024 r.  

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu kluczborskiego.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy I-III szkół podstawowych,

- klasy IV-VIII szkół podstawowych,

- szkoły ponadpodstawowe.

3. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice i formacie, na temat „Logo Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku”.

4.Logo musi:

- zawierać znak graficzny oraz nazwę Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku;

- być niepowtarzalne, oryginalne i pomysłowe.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu kilka prac, do których należy dołączyć informację z następującymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania,
nr telefonu, klasa, szkoła.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. na adres Organizatora, tj.: Muzeum im. Jana Dzierżona, ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

4. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.

5. Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

6. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od daty składania prac. W skład Komisji wchodzić będą: Dyrektor i pracownicy merytoryczni Muzeum im. Jana Dzierżona, pracownik Gminy Kluczbork oraz artysta-plastyk.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 13 września 2024 r. na stronie internetowej i fanpage Muzeum na facebooku. Laureaci zostaną też poinformowani telefonicznie.

3. Organizator przewiduje przyznanie nagród za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród/wyróżnień.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

7. Nagrody zostaną wręczone laureatom 20 września 2024 r. w siedzibie Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

9. Termin prezentowania wystawy pokonkursowej: wrzesień – listopad 2024 r.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawie, stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych i lokalnej prasie, tylko wybranych przez siebie prac.

V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora.

2. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb Konkursu, w tym m.in. na opublikowanie jego danych jako osoby uczestniczącej w Konkursie, w tym jako zdobywcy nagród (strona Organizatora: www.muzeum.kluczbork.pl, fanpage Organizatora na Facebook’u).

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 27 07, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Muzeum są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej oraz fanpage Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku na Facebooku.

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

files/REGULAMIN_KONKURSU_1.pdf

 

 

Czas na zmiany! Od tej pory wszystko w Waszych rękach! Z okazji 65 rodzin Muzeum, ogłaszamy konkurs otwarty. To Wy możecie zdecydować jak będzie wyglądało nasze nowe pełne  LOGO,  które będzie wykorzystane do identyfikacji wizualnej i umieszczane na szeroko rozumianych materiałach informacyjnych, promocyjnych takich jak między innymi: plakaty, foldery, gadżety promocyjne, roll-upy, prezentacje, serwisy internetowe, tablice informacyjne i inne. Nagroda, to nie tylko satysfakcja ale i okrągła suma 2000 zł. Serdecznie zapraszamy do udziału!

 
 
Regulamin konkursu na projekt pełnego logo 
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
 
§ 1
ORGANIZATOR
 
Organizatorem Konkursu jest Muzeum im. Jana Dzierżona z siedzibą w Kluczborku, ul. Zamkowa 10, 
46-200 Kluczbork, NIP: 751-15-56-535, zwane dalej Organizatorem.
 
§ 2
TERMINY ZWIĄZANE Z KONKURSEM
 
 
1. Ogłoszenie Konkursu następuje w dniu 21 czerwca 2024 r.  
2. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa dnia 31 sierpnia 2024 r.  
3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie 7 dni od ostatecznej daty nadsyłania zgłoszeń.  
4. Ogłoszenie wyników Konkursu winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia Komisji.  
 
§ 3
CEL KONKURSU
 
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego w ocenie Organizatora projektu pełnego logo dla Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, który będzie wykorzystany do jego identyfikacji wizualnej 
i umieszczany na szeroko rozumianych materiałach informacyjnych, promocyjnych takich jak między innymi: plakaty, foldery, gadżety promocyjne, roll-upy, prezentacje, serwisy internetowe, tablice informacyjne, oznaczenie Organizatora oraz na innych materiałach przygotowanych, wydanych bądź zlecanych przez Organizatora.  
 
§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna (pełnoletnia), bądź prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zapoznała się 
z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz ich najbliższe rodziny. Przez najbliższą rodzinę rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.  
2. W Konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac indywidualnie lub zespołowo. Nagroda przyznana zespołowi autorów jest traktowana jako jedna. W przypadku zespołowego złożenia prac należy jednoznacznie wskazać przedstawiciela, który będzie reprezentował współautorów.  
3. Każdy Uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów. Każdą pracę należy przesłać pojedynczo drogą mailową na wskazany przez Organizatora adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Przystąpienie do Konkursu polega na przesłaniu pocztą elektroniczną:  
a) projektu pełnego logo w formie elektronicznej opisanej poniżej w §4 pkt. 5-9; 
b) wypełnionej karty zgłoszeniowej z własnoręcznym podpisem. 
5. Projekt pełnego logo wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule widomości „KONKURS – LOGO” + imię i nazwisko uczestnika, w terminie do dnia 31.08.2024 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.  
6. Praca konkursowa powinna być przekazana w formie elektronicznej w formacie pdf i jpg, jako załącznik do wiadomości e-mail. 
7. Praca konkursowa musi być przesłana w następujących wersjach:  
a) logo w wersji kolorowej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu; 
 b) logo w wersji czarno- białej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu; 
c) pełne logo dla Muzeum w wersji docelowej, czyli zawierające nazwę: Muzeum im. Jana Dzierżona 
w Kluczborku;
8. Projekt pełnego logo musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki: 
a) być wykonany w formacie wektorowym; 
b) mieć możliwość zastosowania w układzie wertykalnym i horyzontalnym; 
c) funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej (pozytyw – negatyw) oraz monochromatycznej; 
d) być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny; 
e) być łatwy do rozpoznania i zapamiętania; 
f) być niepowtarzalny i oryginalny;
g) posiadać wersję z użyciem nazwy Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku. 
9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) dla potrzeb Konkursu, w tym m.in. na opublikowanie jego danych jako osoby uczestniczącej w Konkursie, w tym jako zdobywcy nagród (strona Organizatora: www.muzeum.kluczbork.pl,  fanpage Organizatora na Facebook’u).
10. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu pełnego logo ponosi Uczestnik Konkursu.  
11. W podpisanej karcie zgłoszeniowej Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, w którym potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu. 
 
§ 5
OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 
1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzi pięciu członków, w tym: Dyrektor Organizatora Konkursu, artysta plastyk/grafik, przedstawiciel Rady Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, przedstawiciel instytucji kultury działającej na terenie miasta i gminy Kluczbork. 
2. Komisja Konkursowa oceni dostarczone projekty i dokona wyboru nagrodzonej pracy 
na posiedzeniu, które odbędzie się w terminie do 7 dni od ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publicznego ogłoszenia zwycięzcy/ów Konkursu 
w terminie nie późniejszym niż 7 dni po dokonaniu rozstrzygnięcia Konkursu przez Komisję Konkursową.  
3. Upublicznienie zwycięskiego projektu pełnego logo nastąpi w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, w formie ustalonej przez Organizatora Konkursu, m.in. w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.muzeum.kluczbork.pl. 
4. Kryteria oceny prac konkursowych przez Komisję Konkursową:  
a) zgodność z regułami Konkursu; 
b) czytelność przekazu;  
c) estetyka; 
d) oryginalność.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz terminie i formie wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej wskazanych w karcie zgłoszeniowej.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia zwycięzcy bez podania przyczyny, a co za tym idzie, nieprzyznania nagrody, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę składając stosowne oświadczenie w karcie zgłoszeniowej.  
 
§ 6
PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA PEŁNEGO LOGO
 
 
1. Projekt pełnego logo musi być oryginalny, to znaczy niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie, czy też powielanie innych projektów.  
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanego przez siebie projektu pełnego logo oraz, że złożony przez niego projekt nie narusza praw osób trzecich.  
3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w zgłoszonym przez siebie projekcie.  
4. Laureat nagrody zobowiązany jest do nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora, autorskich praw majątkowych do zgłoszonego projektu pełnego logo oraz do jego egzemplarzy złożonych w ramach Konkursu na polach dozwolonej eksploatacji w działalności Organizatora, w tym odrębnych polach wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
a) wyłącznego używania i wykorzystania logo we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej prowadzonej przez Organizatora i podmiotów przez niego wskazanych; 
b) utrwalania i zwielokrotniania logo wszelkimi technikami graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, audiowizualnymi, cyfrowymi; informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, 
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu logo na nośnikach elektronicznych; 
d) publicznego wystawiania i wyświetlania logo na wszelkich wystawach, imprezach, spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach organizowanych przez Organizatora; 
e) odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji, wszelkimi technikami odtworzeń, nadań 
i reemisji; 
f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem logo; 
g) umieszczenia logo w Internecie, rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, a także wszelkiego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  
h) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania logo w kraju i za granicą;
i) zarejestrowania jako znaku towarowego; 
j) modyfikacji projektu logo w celu dostosowania go do swoich potrzeb, wykorzystania jego fragmentów w dowolnej konfiguracji w celu stworzenia nowego logo, itd. 
5. Wraz z prawami autorskimi Laureat Konkursu przeniesie na Organizatora wyłączne prawo 
do wykonywania i zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich oraz prawa własności wszystkich egzemplarzy, na jakich projekt znaku graficznego został złożony w ramach Konkursu, a także na dokonywanie zmian w projekcie. 
6. W przypadku wygranej Laureat Konkursu udzieli Organizatorowi nieodwołalnej zgody 
na rozpowszechnianie pełnego logo bez wskazania imienia i nazwiska Laureata oraz do decydowania 
o jego pierwszym publicznym udostępnieniu, a także do ingerowania w integralność i dokonywanie zmian graficznych.  
7. W celu przeniesienia praw autorskich Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i którego złożenie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.  
8. Zawarcie Umowy o przeniesieniu praw autorskich pomiędzy Organizatorem Konkursu a Zwycięzcą Konkursu nastąpi najpóźniej do 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy/ów Konkursu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub niezawarcia umowy w wyżej wskazanym terminie z przyczyn, za które Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność, Komisja Konkursowa unieważnia decyzję o przyznaniu nagrody temu Uczestnikowi Konkursu i wzywa Uczestnika Konkursu do zwrotu otrzymanej nagrody, jeżeli nagroda została Uczestnikowi Konkursu wydana. Nagroda przyznawana jest następnemu w kolejności Uczestnikowi Konkursu bądź Konkurs pozostaje bez rozstrzygnięcia.
 
§ 7 
PRZETRWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu odbywa się zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, dalej „RODO”). 
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, 
ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 27 07, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Muzeum są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu – w celu wzięcia udziału 
w Konkursie, dostarczenia nagrody oraz rozstrzygnięcia reklamacji.  
4. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres 
e-mail. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu: 
a) przeprowadzenia Konkursu – na podstawie zgody, w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
b) wypełnienia obowiązków prawnych Organizatora, w szczególności w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
c) rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, 
w tym w szczególności usługi informatyczne, usługi prawne i księgowe, usługi audytorskie, pocztowe 
i kurierskie. Administrator może też udostępnić dane osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.  
7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym okresie – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z Konkursem oraz przez okres obowiązkowego przechowywania danych wynikający z odrębnych przepisów.  
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej 
w rozumieniu RODO. 
9. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu i przedstawicieli ustawowych Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
12. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, jednak stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Bez podania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału 
w Konkursie i dostarczenie nagrody.  
 
§ 8
NAGRODA
 
1. Nagroda za przygotowanie zwycięskiego projektu pełnego logo wynosi 2 000 zł (dwa tysiące złotych). 
2. Nagroda za zwycięstwo zostanie przekazana w czasie i formie wskazanej przez Organizatora, 
nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przeniesienia praw autorskich na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
3. Organizator pobierze stosowne podatki, jeśli zgodnie z przepisami obowiązek ich naliczenia spoczywa na Organizatorze Konkursu. 
4. Autor zwycięskiej pracy konkursowej przed otrzymaniem Nagrody zobowiązany jest przekazać Organizatorowi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, wersję elektroniczną projektu logo w wersji kolorowej i czarno-białej na nośniku elektronicznym w formacie PDF, w formacie plików JPG, w formacie plików PNG, w formacie plików CDR, rozdzielczość m.in. 300 dpi, oraz 
w formacie wektorowym SVG z podaniem parametrów graficznych, niezbędnych do właściwego użytkowania oraz opisem użytej kolorystyki. 
5. Po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator usunie komisyjnie wszystkie maile z nadesłanymi, nienagrodzonymi pracami, po upływie 30 dni od daty publikacji wyników Konkursu.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody.
 
§ 9
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Muzeum im. Jana Dzierżona, ul Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork, z dopiskiem „KONKURS – LOGO” w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. 
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby ją składającej (w celu umożliwienia poinformowania składającego reklamację o wyniku postępowania reklamacyjnego), 
a ponadto powinna wskazywać powód reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności 
ją uzasadniających.  
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany 
w formie pisemnej na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny albo w innej uzgodnionej przez Uczestnika i Organizatora formie.  
4. Od odpowiedzi na reklamację nie przysługuje dalsze postępowanie odwoławcze. 
 
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora Konkursu. 
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody z przyczyn od niego niezależnych.
3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.  
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie wysyłając oświadczenie na adres mailowy Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
5. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu o każdej zmianie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.  
6. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się treścią niniejszego Regulaminu 
i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.  
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych Organizatora Konkursu. 
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią:  
a) Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa,  
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich,  
c) Załącznik nr 3 – Umowa przeniesienia praw autorskich.
 
 
 
 
 
 

Wakacje w muzeum - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży (10 lipca - abstrakcja i geometria, 24 lipca - masa solna, 7 sierpnia - masa solna, 21 sierpnia - linoryt, start 11:00, koniec 12:00). W wakacje - dla wszystkich - wstęp bezpłatny w każdą środę! W prawym dolnym rogu plakatu - rysunkowa postać, malarz przy sztaludze.

 
 
 

Czy wiecie, że zwiedzanie muzeum można wzbogacić o warsztaty plastyczne towarzyszące wystawom, a dzięki temu wystawa stała "Pszczelarstwo dawne i nowe" może być jeszcze lepiej wspominana i zapamiętana? A czy wiecie, że w warsztatach mogą brać udział grupy zorganizowane, w każdym przedziale wiekowym?
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą:
- warsztaty "ULEpimy z plasteliny" - najlepiej sprawdzą się dla dzieci do max. IV klasy szkoły podstawowej,
- warsztaty wykonywania świec z węzy - to propozycja dla dzieci (od klasy I), młodzieży i dorosłych.
Szczegóły oferty na plakatach poniżej  
Serdecznie zapraszamy!!!
 

ULEpimy z plasteliny, plakat warsztatów, w części centralnej ulepione z plasteliny uliki - kószki, drzewo bartne z pszczołami oraz kwiaty.  Warsztaty wykonywania świec z pszczelego wosku - plakat, w tle rysunkowy plaster pszczelego wosku, wokół latające również rysunkowe pszczoły.

 

Karta (lojalnościowa) wytrawnego zwiedzacza - zbierz osiem pieczątek, odbierz nagrodę

Drodzy zwiedzający – Wy, którzy przestępujecie progi naszego Muzeum po raz pierwszy, dzielicie się z nami swoimi przemyśleniami, wrażeniami, inspirujecie do dalszych działań  i Wy, na których obecność zawsze możemy liczyć , odwiedzacie nas w każdej wolnej chwili, czując się w Muzeum jak w domu, dostrzegacie zmiany, doceniacie nasze starania zapewniając nas o tym dobrym słowem.

To dzięki Wam i dla Was tu jesteśmy.

Dziękujemy!

W tym roku nasze Muzeum obchodzi 65 rocznicę powstania. Z tej okazji  – w ramach podziękowania – przygotowaliśmy kartę lojalnościową, zwaną KARTĄ WYTRAWNEGO ZWIEDZACZA.

Kartę może otrzymać każdy odwiedzający nasze Muzeum. Za każdą wizytę posiadacz karty otrzyma pieczątkę, a po ośmiu wizytach, czyli uzupełnieniu pól na karcie ośmioma pieczątkami posiadacz karty otrzyma nagrodę!

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

Szczegóły akcji w regulaminie.

 

REGULAMIN

 „KARTY WYTRAWNEGO ZWIEDZACZA”

  1. Organem wydającym „KARTĘ WYTRAWNEGO ZWIEDZACZA”, zwaną dalej „kartą” jest Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku zwane dalej ”Muzeum”.
  2. Karty zostały przygotowane dla uświetnienia 65 rocznicy Muzeum im. Jana Dzierżona, oraz dla wyróżnienia i doceniania osób systematycznie odwiedzających Muzeum.
  3. Karty będą wydawane w terminie 02.01.2024 do 30.11.2024 r. w kasie Muzeum.
  4. Kartę może otrzymać każdy odwiedzający Muzeum, po wyrażeniu takiej chęci.
  5. Za każdą wizytę w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku posiadacz karty otrzyma w kasie Muzeum pieczątkę.
  6. Po ośmiu wizytach w Muzeum i uzupełnieniu pól na karcie ośmioma pieczątkami posiadacz karty otrzyma nagrodę.
  7. Po uzupełnieniu karty i otrzymaniu nagrody, posiadacz karty może otrzymać kolejną kartę, w terminie określonym w pkt. 3.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania fotografii z wizerunkiem osób biorących udział w projekcie KARTA WYTRAWNEGO ZWIEDZACZA, do celów promocyjnych.