Zapomniany urok kuchennej makatki - plakat wystawy

Makatki kuchenne, to dekoracyjny element wystroju wnętrz, najczęściej o kształcie prostokąta, zawieszany na  ścianie. Moda na makatki dotarła do Polski z terenów dzisiejszych Niemiec i Holandii pod koniec XIX w., a największy jej rozkwit przypadł na lata 30 – na Śląsku, a w centralnej Polsce na lata 50 i 60. Pierwotnie makatki były haftowane na płótnach samodziałowych, a używane nici były w jednym kolorze (najczęściej niebieskie). Z czasem zaczęto używać do ich wykonania płótna fabryczne, popularne stały się hafty wielobarwne, a w połowie XX w. pojawiły się makatki drukowane.
Tkaniny zawieszane w domach były pewną formą ochrony ścian przed zabrudzeniem, ale przede wszystkim pełniły funkcję dekoracyjną, a także moralizatorską i dydaktyczną. Zaspokajały potrzeby estetyczne, świadczyły o dobrym guście, mówiły o domu rodzinnym, zasadach moralnych oraz cechach dobrej gospodyni.


Od 12 kwietnia do końca sierpnia 2019 r.  serdecznie zapraszamy na wystawę z cyklu

Okruchy przeszłości...  prezentującą Zapomniany urok kuchennej makatki.

Makatki - fragment ekspozycji Fragment ekspozycji Kredens - fragment ekspozycji

"Doświadczalnia" - plakat wystawyDoświadczalnia to tytuł wystawy, przygotowanej przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  którą od 7 marca br. można oglądać w Kluczborskim Muzeum.
Ekspozycja ma charakter interaktywny, a jej zwiedzanie to „nauka przez zabawę”. Dzięki prezentowanym eksponatom nauka fizyki, biologii czy matematyki staje się znacznie ciekawsza i łatwiejsza. Zwiedzający czynnie uczestnicząc w rozwiązywaniu kolejnych zadań-łamigłówek dowiadują się, jak to możliwe, że patrząc w lunetę widzą „dziurę” w znajdującej się w pobliżu ręce, czy jak czarno-biała tarcza wskutek ruchu nabiera barw. Wystawa adresowana jest do odbiorców w różnym wieku.

"Doświadczalnia" - fragment ekspozycji "Doświadczalnia" - fragment ekspozycji

Iluzje optyczne - fragment ekspozycji Łamigłówki - fragment ekspozycji
Ekspozycja czynna do 28 kwietnia 2019 r.
 Serdecznie zapraszamy

"Witamy w nanoświecie" - plakat wystawy6 marca w kluczborskim Muzeum odbył się wernisaż bardzo niecodziennej wystawy – Witamy w nanoświecie. Ekspozycja jest podsumowaniem realizowanego w Polsce międzynarodowego projektu edukacyjnego Irresistible, którego zadaniem było przybliżenie młodym ludziom zagadnień związanych z odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami. Za kształcenie uczniów odpowiadały Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Wydział Chemii UJ, a rezultat współpracy – interaktywne stanowiska przygotowane przez uczniów można oglądać na wystawie. 
Wielu osobom nanotechnologia kojarzy się z odległą przyszłością, nad której kształtem pracują naukowcy. Nic bardziej mylnego! Prawdą jest, że już współcześnie jest ona obecna w wielu dziedzinach naszego życia! W przyszłości natomiast, będzie tak powszechna i naturalna jak możliwość korzystania z prądu. Na co dzień chcemy mieć do czynienia z przedmiotami, które zapewnią nam bezpieczeństwo i komfort: sterylne i samoodkażające się ubrania lekarzy, odporne na działanie ognia i rozdarcia kombinezony strażaków, materiały i lakiery zabezpieczające nasze samochody przed uszkodzeniem, kuloodporne drzwi, ciepłe i jednocześnie przewiewne stroje dla sportowców czy leki niszczące źródło choroby, niewywołujące skutków ubocznych – to tylko nieliczne przykłady zastosowania nanotechnologii.
Witamy w nanoświecie to ekspozycja która, przybliża nam zagadnienia związane z nanotechnologiami i odkrywa przed nami świat atomów i cząsteczek. Ponadto wiedzę o nowych technologiach i badaniach naukowych możemy zdobyć dzięki zabawie na interaktywnych stanowiskach. Wystawa zachęca do zrozumienia roli nauki we współczesnym życiu, promuje odpowiedzialne badania naukowe i pozwala pojąć świat wokół nas.

Witamy w nanoświecie - fragment ekspozycji Witamy w nanoświecie - fragment ekspozycji

Witamy w nanoświecie - fragment ekspozycji Witamy w nanoświecie - fragment ekspozycji

Witamy w nanoświecie - fragment ekspozycji Witamy w nanoświecie - fragment ekspozycji

Witamy w nanoświecie - fragment ekspozycji Witamy w nanoświecie - fragment ekspozycji
Serdecznie zapraszamy
Ekspozycja czynna do 28 kwietnia 2019 r.

60 lat Muzeum w Kluczborku - plakat wystawy pokonkursowejOd 26 lutego 2019 r. serdecznie zapraszamy do zwiedzania najnowszej wystawy, będącej rezultatem zorganizowanego przez Muzeum konkursu na projekt plakatu 60 lat Muzeum w Kluczborku”.

Ekspozycja ukazuje prace młodych artystów mieszczące się w formacie A3, wykonane w dowolnej technice. Prace konkursowe przyjmowane były od 20 stycznia do 18 lutego 2019 r., a ich oceny dokonała komisja konkursowa składająca się z trzech artystów plastyków/grafików oraz pracowników merytorycznych Muzeum. Prace konkursowe oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III szkół podstawowych, klasy IV – VIII szkół podstawowych i klasa III gimnazjów oraz szkoły ponadpodstawowe. Spośród 86 prac jury wyłoniło 18 najlepszych, przyznając łącznie 13 nagród i 5 wyróżnień. Rozdanie nagród odbyło się 26 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w Muzeum.

Ekspozycja czynna do 28 kwietnia 2019 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Po zakończonym konkursie i wystawie pokonkursowej, nagrodzone prace przechodzą na własność Muzeum. Muzeum zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocyjnych, ekspozycyjnych i innych. Pozostałe prace należy odebrać do 12 maja 2019 r.

Wystawa pokonkursowa - fragment ekspozycji Wystawa pokonkursowa - fragment ekspozycji

Wystawa pokonkursowa - fragment ekspozycji

 

Regulamin konkursu na projekt plakatu

„60 lat Muzeum w Kluczborku”

1.     Konkurs na projekt plakatu 60 lat Muzeum w Kluczborku” organizowany jest przez Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, pod patronatem Burmistrza miasta Kluczborka.

2.     Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z Kluczborka i okolicznych miejscowości (z pow. kluczborskiego).

3.     Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Warunki przetwarzania danych osobowych w konkursie zawarte zostały w klauzuli informacyjnej.

4.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie na wykonanej pracy-plakacie tytułu – „60 lat Muzeum w Kluczborku”.

5.     Technika wykonania prac – dowolna, format – od A4 do A3.

6.     Przyjmowanie prac konkursowych od 20 stycznia do 18 lutego 2019 r.

7.     Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy I – III szkół podstawowych,

- klasy IV – VIII szkół podstawowych i klasa III gimnazjów,

- szkoły ponadpodstawowe.

8.     Oceny prac konkursowych dokona komisja 19 lutego 2019 r. W skład komisji wejdą pracownicy merytoryczni Muzeum oraz dwóch artystów-plastyków.

9.     Rozdanie nagród odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w Muzeum.

10.    Wybrane prace będą eksponowane w Muzeum na wystawie pokonkursowej w terminie: 26 lutego – 30 kwietnia 2019 r.

11.  Po zakończonym konkursie i wystawie pokonkursowej, nagrodzone prace przechodzą na własność Muzeum. Muzeum zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocyjnych, ekspozycyjnych i innych. Pozostałe prace należy odebrać do 12 maja 2019 r.

 

Warunki przetwarzania danych osobowych w konkursie

na projekt plakatu „60 lat Muzeum w Kluczborku”

wraz z klauzulą informacyjną

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie następujących danych:

– w przypadku dziecka do lat 18 – podanie przez rodzica lub opiekuna prawnego imienia i nazwiska dziecka, wieku, klasy i  szkoły, do której uczęszcza, oraz telefonu kontaktowego.

Zgoda obejmuje przetwarzanie wskazanych danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu, wystawy pokonkursowej oraz promocji wydarzenia w mediach elektronicznych oraz tradycyjnych, w tym na stronie internetowej organizatora oraz portalach społecznościowych. Dostarczenie prac do organizatora konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie wskazanych kategorii danych osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu na projekt plakatu
„60 lat Muzeum w Kluczborku” przetwarzamy dane osobowe dot. Pani/Pana osoby lub osoby będącej pod Pani/Pana opieką prawną. Informujemy jednocześnie, co następuje poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną, przetwarzamy:

• w celu udziału w konkursie, wystawie oraz promocji wydarzenia - na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

Dane podstawowe uczestnika: imię i nazwisko, miejscowość zamieszania, klasa i szkoła

Dane kontaktowe: telefon,

Danie biometryczne: wizerunek

V. Odbiorcy danych

Dane osobowe dot. imienia i nazwiska, możemy udostępniać podmiotom w celu realizacji działań promocyjnych konkursu. Dane mogą zostać udostępnione na portalu społecznościowym Facebook.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia konkursu, a następnie zostaną przekazane do archiwum Muzeum.

VIII. Przysługujące prawa:

Przysługujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) prawo do przenoszenia danych

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w wypadku stwierdzenia, że przetwarzamy dane niezgodnie
z prawem – przysługuje złożenie w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez uczestnika konkursu danych jest dobrowolne. Brak ich podania lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować niemożliwością podjęcia działań przez organizatora w postaci realizacji konkursu z udziałem podmiotu danych (Twojej osoby), udziału w konkursie oraz wystawie i promocji wydarzenia.