Czas na zmiany! Od tej pory wszystko w Waszych rękach! Z okazji 65 rodzin Muzeum, ogłaszamy konkurs otwarty. To Wy możecie zdecydować jak będzie wyglądało nasze nowe pełne  LOGO,  które będzie wykorzystane do identyfikacji wizualnej i umieszczane na szeroko rozumianych materiałach informacyjnych, promocyjnych takich jak między innymi: plakaty, foldery, gadżety promocyjne, roll-upy, prezentacje, serwisy internetowe, tablice informacyjne i inne. Nagroda, to nie tylko satysfakcja ale i okrągła suma 2000 zł. Serdecznie zapraszamy do udziału!

 
 
Regulamin konkursu na projekt pełnego logo 
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
 
§ 1
ORGANIZATOR
 
Organizatorem Konkursu jest Muzeum im. Jana Dzierżona z siedzibą w Kluczborku, ul. Zamkowa 10, 
46-200 Kluczbork, NIP: 751-15-56-535, zwane dalej Organizatorem.
 
§ 2
TERMINY ZWIĄZANE Z KONKURSEM
 
 
1. Ogłoszenie Konkursu następuje w dniu 21 czerwca 2024 r.  
2. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa dnia 31 sierpnia 2024 r.  
3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie 7 dni od ostatecznej daty nadsyłania zgłoszeń.  
4. Ogłoszenie wyników Konkursu winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia Komisji.  
 
§ 3
CEL KONKURSU
 
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego w ocenie Organizatora projektu pełnego logo dla Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, który będzie wykorzystany do jego identyfikacji wizualnej 
i umieszczany na szeroko rozumianych materiałach informacyjnych, promocyjnych takich jak między innymi: plakaty, foldery, gadżety promocyjne, roll-upy, prezentacje, serwisy internetowe, tablice informacyjne, oznaczenie Organizatora oraz na innych materiałach przygotowanych, wydanych bądź zlecanych przez Organizatora.  
 
§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna (pełnoletnia), bądź prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zapoznała się 
z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz ich najbliższe rodziny. Przez najbliższą rodzinę rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.  
2. W Konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac indywidualnie lub zespołowo. Nagroda przyznana zespołowi autorów jest traktowana jako jedna. W przypadku zespołowego złożenia prac należy jednoznacznie wskazać przedstawiciela, który będzie reprezentował współautorów.  
3. Każdy Uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów. Każdą pracę należy przesłać pojedynczo drogą mailową na wskazany przez Organizatora adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Przystąpienie do Konkursu polega na przesłaniu pocztą elektroniczną:  
a) projektu pełnego logo w formie elektronicznej opisanej poniżej w §4 pkt. 5-9; 
b) wypełnionej karty zgłoszeniowej z własnoręcznym podpisem. 
5. Projekt pełnego logo wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule widomości „KONKURS – LOGO” + imię i nazwisko uczestnika, w terminie do dnia 31.08.2024 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.  
6. Praca konkursowa powinna być przekazana w formie elektronicznej w formacie pdf i jpg, jako załącznik do wiadomości e-mail. 
7. Praca konkursowa musi być przesłana w następujących wersjach:  
a) logo w wersji kolorowej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu; 
 b) logo w wersji czarno- białej w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym możliwym, czytelnym pomniejszeniu; 
c) pełne logo dla Muzeum w wersji docelowej, czyli zawierające nazwę: Muzeum im. Jana Dzierżona 
w Kluczborku;
8. Projekt pełnego logo musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki: 
a) być wykonany w formacie wektorowym; 
b) mieć możliwość zastosowania w układzie wertykalnym i horyzontalnym; 
c) funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej (pozytyw – negatyw) oraz monochromatycznej; 
d) być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny; 
e) być łatwy do rozpoznania i zapamiętania; 
f) być niepowtarzalny i oryginalny;
g) posiadać wersję z użyciem nazwy Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku. 
9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) dla potrzeb Konkursu, w tym m.in. na opublikowanie jego danych jako osoby uczestniczącej w Konkursie, w tym jako zdobywcy nagród (strona Organizatora: www.muzeum.kluczbork.pl,  fanpage Organizatora na Facebook’u).
10. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu pełnego logo ponosi Uczestnik Konkursu.  
11. W podpisanej karcie zgłoszeniowej Uczestnik Konkursu składa oświadczenie, w którym potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu. 
 
§ 5
OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 
1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzi pięciu członków, w tym: Dyrektor Organizatora Konkursu, artysta plastyk/grafik, przedstawiciel Rady Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, przedstawiciel instytucji kultury działającej na terenie miasta i gminy Kluczbork. 
2. Komisja Konkursowa oceni dostarczone projekty i dokona wyboru nagrodzonej pracy 
na posiedzeniu, które odbędzie się w terminie do 7 dni od ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publicznego ogłoszenia zwycięzcy/ów Konkursu 
w terminie nie późniejszym niż 7 dni po dokonaniu rozstrzygnięcia Konkursu przez Komisję Konkursową.  
3. Upublicznienie zwycięskiego projektu pełnego logo nastąpi w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, w formie ustalonej przez Organizatora Konkursu, m.in. w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.muzeum.kluczbork.pl. 
4. Kryteria oceny prac konkursowych przez Komisję Konkursową:  
a) zgodność z regułami Konkursu; 
b) czytelność przekazu;  
c) estetyka; 
d) oryginalność.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz terminie i formie wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej wskazanych w karcie zgłoszeniowej.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia zwycięzcy bez podania przyczyny, a co za tym idzie, nieprzyznania nagrody, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę składając stosowne oświadczenie w karcie zgłoszeniowej.  
 
§ 6
PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA PEŁNEGO LOGO
 
 
1. Projekt pełnego logo musi być oryginalny, to znaczy niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie, czy też powielanie innych projektów.  
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanego przez siebie projektu pełnego logo oraz, że złożony przez niego projekt nie narusza praw osób trzecich.  
3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w zgłoszonym przez siebie projekcie.  
4. Laureat nagrody zobowiązany jest do nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora, autorskich praw majątkowych do zgłoszonego projektu pełnego logo oraz do jego egzemplarzy złożonych w ramach Konkursu na polach dozwolonej eksploatacji w działalności Organizatora, w tym odrębnych polach wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
a) wyłącznego używania i wykorzystania logo we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej prowadzonej przez Organizatora i podmiotów przez niego wskazanych; 
b) utrwalania i zwielokrotniania logo wszelkimi technikami graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, audiowizualnymi, cyfrowymi; informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, 
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu logo na nośnikach elektronicznych; 
d) publicznego wystawiania i wyświetlania logo na wszelkich wystawach, imprezach, spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach organizowanych przez Organizatora; 
e) odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji, wszelkimi technikami odtworzeń, nadań 
i reemisji; 
f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem logo; 
g) umieszczenia logo w Internecie, rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, a także wszelkiego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  
h) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania logo w kraju i za granicą;
i) zarejestrowania jako znaku towarowego; 
j) modyfikacji projektu logo w celu dostosowania go do swoich potrzeb, wykorzystania jego fragmentów w dowolnej konfiguracji w celu stworzenia nowego logo, itd. 
5. Wraz z prawami autorskimi Laureat Konkursu przeniesie na Organizatora wyłączne prawo 
do wykonywania i zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich oraz prawa własności wszystkich egzemplarzy, na jakich projekt znaku graficznego został złożony w ramach Konkursu, a także na dokonywanie zmian w projekcie. 
6. W przypadku wygranej Laureat Konkursu udzieli Organizatorowi nieodwołalnej zgody 
na rozpowszechnianie pełnego logo bez wskazania imienia i nazwiska Laureata oraz do decydowania 
o jego pierwszym publicznym udostępnieniu, a także do ingerowania w integralność i dokonywanie zmian graficznych.  
7. W celu przeniesienia praw autorskich Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i którego złożenie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.  
8. Zawarcie Umowy o przeniesieniu praw autorskich pomiędzy Organizatorem Konkursu a Zwycięzcą Konkursu nastąpi najpóźniej do 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy/ów Konkursu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub niezawarcia umowy w wyżej wskazanym terminie z przyczyn, za które Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność, Komisja Konkursowa unieważnia decyzję o przyznaniu nagrody temu Uczestnikowi Konkursu i wzywa Uczestnika Konkursu do zwrotu otrzymanej nagrody, jeżeli nagroda została Uczestnikowi Konkursu wydana. Nagroda przyznawana jest następnemu w kolejności Uczestnikowi Konkursu bądź Konkurs pozostaje bez rozstrzygnięcia.
 
§ 7 
PRZETRWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu odbywa się zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, dalej „RODO”). 
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, 
ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 27 07, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Muzeum są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu – w celu wzięcia udziału 
w Konkursie, dostarczenia nagrody oraz rozstrzygnięcia reklamacji.  
4. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres 
e-mail. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu: 
a) przeprowadzenia Konkursu – na podstawie zgody, w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
b) wypełnienia obowiązków prawnych Organizatora, w szczególności w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
c) rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, 
w tym w szczególności usługi informatyczne, usługi prawne i księgowe, usługi audytorskie, pocztowe 
i kurierskie. Administrator może też udostępnić dane osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.  
7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym okresie – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z Konkursem oraz przez okres obowiązkowego przechowywania danych wynikający z odrębnych przepisów.  
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej 
w rozumieniu RODO. 
9. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu i przedstawicieli ustawowych Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
12. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, jednak stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Bez podania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału 
w Konkursie i dostarczenie nagrody.  
 
§ 8
NAGRODA
 
1. Nagroda za przygotowanie zwycięskiego projektu pełnego logo wynosi 2 000 zł (dwa tysiące złotych). 
2. Nagroda za zwycięstwo zostanie przekazana w czasie i formie wskazanej przez Organizatora, 
nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przeniesienia praw autorskich na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
3. Organizator pobierze stosowne podatki, jeśli zgodnie z przepisami obowiązek ich naliczenia spoczywa na Organizatorze Konkursu. 
4. Autor zwycięskiej pracy konkursowej przed otrzymaniem Nagrody zobowiązany jest przekazać Organizatorowi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, wersję elektroniczną projektu logo w wersji kolorowej i czarno-białej na nośniku elektronicznym w formacie PDF, w formacie plików JPG, w formacie plików PNG, w formacie plików CDR, rozdzielczość m.in. 300 dpi, oraz 
w formacie wektorowym SVG z podaniem parametrów graficznych, niezbędnych do właściwego użytkowania oraz opisem użytej kolorystyki. 
5. Po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator usunie komisyjnie wszystkie maile z nadesłanymi, nienagrodzonymi pracami, po upływie 30 dni od daty publikacji wyników Konkursu.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody.
 
§ 9
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Muzeum im. Jana Dzierżona, ul Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork, z dopiskiem „KONKURS – LOGO” w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. 
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby ją składającej (w celu umożliwienia poinformowania składającego reklamację o wyniku postępowania reklamacyjnego), 
a ponadto powinna wskazywać powód reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności 
ją uzasadniających.  
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany 
w formie pisemnej na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny albo w innej uzgodnionej przez Uczestnika i Organizatora formie.  
4. Od odpowiedzi na reklamację nie przysługuje dalsze postępowanie odwoławcze. 
 
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora Konkursu. 
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody z przyczyn od niego niezależnych.
3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.  
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie wysyłając oświadczenie na adres mailowy Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
5. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu o każdej zmianie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.  
6. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się treścią niniejszego Regulaminu 
i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.  
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych Organizatora Konkursu. 
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią:  
a) Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa,  
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich,  
c) Załącznik nr 3 – Umowa przeniesienia praw autorskich.