60 lat Muzeum w Kluczborku

60 lat Muzeum w Kluczborku - plakat wystawy pokonkursowejOd 26 lutego 2019 r. serdecznie zapraszamy do zwiedzania najnowszej wystawy, będącej rezultatem zorganizowanego przez Muzeum konkursu na projekt plakatu 60 lat Muzeum w Kluczborku”.

Ekspozycja ukazuje prace młodych artystów mieszczące się w formacie A3, wykonane w dowolnej technice. Prace konkursowe przyjmowane były od 20 stycznia do 18 lutego 2019 r., a ich oceny dokonała komisja konkursowa składająca się z trzech artystów plastyków/grafików oraz pracowników merytorycznych Muzeum. Prace konkursowe oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III szkół podstawowych, klasy IV – VIII szkół podstawowych i klasa III gimnazjów oraz szkoły ponadpodstawowe. Spośród 86 prac jury wyłoniło 18 najlepszych, przyznając łącznie 13 nagród i 5 wyróżnień. Rozdanie nagród odbyło się 26 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w Muzeum.

Ekspozycja czynna do 28 kwietnia 2019 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Po zakończonym konkursie i wystawie pokonkursowej, nagrodzone prace przechodzą na własność Muzeum. Muzeum zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocyjnych, ekspozycyjnych i innych. Pozostałe prace należy odebrać do 12 maja 2019 r.

Wystawa pokonkursowa - fragment ekspozycji Wystawa pokonkursowa - fragment ekspozycji

Wystawa pokonkursowa - fragment ekspozycji

 

Regulamin konkursu na projekt plakatu

„60 lat Muzeum w Kluczborku”

1.     Konkurs na projekt plakatu 60 lat Muzeum w Kluczborku” organizowany jest przez Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, pod patronatem Burmistrza miasta Kluczborka.

2.     Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z Kluczborka i okolicznych miejscowości (z pow. kluczborskiego).

3.     Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Warunki przetwarzania danych osobowych w konkursie zawarte zostały w klauzuli informacyjnej.

4.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest umieszczenie na wykonanej pracy-plakacie tytułu – „60 lat Muzeum w Kluczborku”.

5.     Technika wykonania prac – dowolna, format – od A4 do A3.

6.     Przyjmowanie prac konkursowych od 20 stycznia do 18 lutego 2019 r.

7.     Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy I – III szkół podstawowych,

- klasy IV – VIII szkół podstawowych i klasa III gimnazjów,

- szkoły ponadpodstawowe.

8.     Oceny prac konkursowych dokona komisja 19 lutego 2019 r. W skład komisji wejdą pracownicy merytoryczni Muzeum oraz dwóch artystów-plastyków.

9.     Rozdanie nagród odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w Muzeum.

10.    Wybrane prace będą eksponowane w Muzeum na wystawie pokonkursowej w terminie: 26 lutego – 30 kwietnia 2019 r.

11.  Po zakończonym konkursie i wystawie pokonkursowej, nagrodzone prace przechodzą na własność Muzeum. Muzeum zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocyjnych, ekspozycyjnych i innych. Pozostałe prace należy odebrać do 12 maja 2019 r.

 

Warunki przetwarzania danych osobowych w konkursie

na projekt plakatu „60 lat Muzeum w Kluczborku”

wraz z klauzulą informacyjną

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie następujących danych:

– w przypadku dziecka do lat 18 – podanie przez rodzica lub opiekuna prawnego imienia i nazwiska dziecka, wieku, klasy i  szkoły, do której uczęszcza, oraz telefonu kontaktowego.

Zgoda obejmuje przetwarzanie wskazanych danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu, wystawy pokonkursowej oraz promocji wydarzenia w mediach elektronicznych oraz tradycyjnych, w tym na stronie internetowej organizatora oraz portalach społecznościowych. Dostarczenie prac do organizatora konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie wskazanych kategorii danych osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu na projekt plakatu
„60 lat Muzeum w Kluczborku” przetwarzamy dane osobowe dot. Pani/Pana osoby lub osoby będącej pod Pani/Pana opieką prawną. Informujemy jednocześnie, co następuje poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną, przetwarzamy:

• w celu udziału w konkursie, wystawie oraz promocji wydarzenia - na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

Dane podstawowe uczestnika: imię i nazwisko, miejscowość zamieszania, klasa i szkoła

Dane kontaktowe: telefon,

Danie biometryczne: wizerunek

V. Odbiorcy danych

Dane osobowe dot. imienia i nazwiska, możemy udostępniać podmiotom w celu realizacji działań promocyjnych konkursu. Dane mogą zostać udostępnione na portalu społecznościowym Facebook.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia konkursu, a następnie zostaną przekazane do archiwum Muzeum.

VIII. Przysługujące prawa:

Przysługujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f) prawo do przenoszenia danych

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w wypadku stwierdzenia, że przetwarzamy dane niezgodnie
z prawem – przysługuje złożenie w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez uczestnika konkursu danych jest dobrowolne. Brak ich podania lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować niemożliwością podjęcia działań przez organizatora w postaci realizacji konkursu z udziałem podmiotu danych (Twojej osoby), udziału w konkursie oraz wystawie i promocji wydarzenia.

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (077) 418 27 07

email  muzeum_kluczbork@op.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedzielę wstęp bezpłatny

Oprowadzanie: niedziela i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 30 osób)

wtorek- piątek : 10.00 - 15.30

niedziela: 10.00 - 13.30

Uwaga - dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

Aktualności