Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli

Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945 - plakat wystawy

Juz od 7 grudnia zapraszamy na wystawę Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945 przygotowaną przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Prawo do organizowania życia sportowego dawała jeńcom wojennym konwencja genewska z 27 lipca 1929 r. Władze niemieckie przestrzegały na ogół jej postanowień. Liczyły, iż zajęcia sportowe odwrócą uwagę jeńców od konspiracji oraz, że zwiększą ich wydajność w pracy przymusowej. Obozowe władze zezwalały więc na uprawianie wielu dyscyplin, z wyjątkiem takich, które wymagały użycia sprzętu, jaki mógł być później użyty w walce lub ucieczce, np. rzut oszczepem, szermierka, skok o tyczce. (Fragment tekstu pochodzący z ekspozycji).

Fragment ekspozycji Fragment ekspozycji

Fragment ekspozycji

Ozdoby choinkowe - wystawa pokonkursowa

"Ozdoby choinkowe" - wystawa pokonkursowa czynna do 13 stycznia 2019 r.

Wręczenie nagród odbędzie się 7 grudnia 2018 r. o godz 12.00

UWAGA! Zwrot prac tylko 14 i 15 stycznia 2019 r.

Po tym terminie wszystkie prace zostaną poddane recyklingowi.

 

Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Warunki przetwarzania danych osobowych w konkursie Ozdoby choinkowe wraz z klauzulą informacyjną


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie następujących danych:
– w przypadku dziecka do lat 18 – podanie przez rodzica lub opiekuna prawnego imienia i nazwiska dziecka, wieku, klasy i  szkoły, do której uczęszcza, oraz telefonu kontaktowego.
Zgoda obejmuje przetwarzanie wskazanych danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu, wystawy pokonkursowej oraz promocji wydarzenia w mediach elektronicznych oraz tradycyjnych, w tym na stronie internetowej organizatora oraz portalach społecznościowych. Dostarczenie prac do organizatora konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie wskazanych kategorii danych osobowych.
     
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu Ozdoby choinkowe przetwarzamy dane osobowe dot. Pani/Pana osoby lub osoby będącej pod Pani/Pana opieką prawną. Informujemy jednocześnie, co następuje poniżej:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. I lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną, przetwarzamy:
• w celu udziału w konkursie, wystawie oraz promocji wydarzenia - na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
IV. Kategorie danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:
Dane podstawowe uczestnika: imię i nazwisko, miejscowość zamieszania, klasa i szkoła
Dane kontaktowe: telefon,
Danie biometryczne: wizerunek
V. Odbiorcy danych
Dane osobowe dot. imienia i nazwiska, możemy udostępniać podmiotom w celu realizacji działań promocyjnych konkursu. Dane mogą zostać udostępnione na portalu społecznościowym Facebook.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VII. Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia konkursu, a następnie zostaną przekazane do archiwum Muzeum.
VIII. Przysługujące prawa:
Przysługujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w wypadku stwierdzenia, że przetwarzamy dane niezgodnie
z prawem – przysługuje złożenie w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez uczestnika konkursu danych jest dobrowolne. Brak ich podania lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować niemożliwością podjęcia działań przez organizatora w postaci realizacji konkursu z udziałem podmiotu danych (Twojej osoby), udziału w konkursie oraz wystawie i promocji wydarzenia.

Domasław - wystawa archeologiczna

Domasław - nekropolia arystokracji a wczesnej epoki żelaza (VIII-VI w. p.n.e.) - plakat wystawyArcheologiczne skarby wydobyte z grobów z okresu wczesnej epoki żelaza już od 23 listopada 2018 r. można podziwiać w kluczborskim Muzeum na wystawie Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII–VI w. p.n.e.). Na ekspozycji zaprezentowano prawie 300 cennych zabytków, odkrytych na terenie prastarego cmentarzyska w Domasławiu pod Wrocławiem.
Domasław to wieś w gminie Kobierzyce, położona kilkanaście kilometrów na południowy zachód od Wrocławia. W latach 2006–2008, kiedy budowano tam obwodnicę, Zespół Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem profesora Bogusława Gedigi przeprowadził prace wykopaliskowe. Odkrycia okazały się rewelacyjne, sięgające okresu neolitu, wczesnej epoki brązu i epoki żelaza.

Domasław... - fragment ekspozycji Fragment ekspozycji  - gablota z ceramiką malowaną Fragment ekspozycji  - na pierwszym planie kultowy wózek i grzechotki

Fragment ekspozycji  - rekonstrukcja grobu komorowego Fragment ekspozycji

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!

Wystawa czynna do końca lutego 2019 r.

Warsztaty wykonywania naczyń z gliny

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!

Wystawa czynna do końca lutego 2019 r.

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (077) 418 27 07

email  muzeum_kluczbork@op.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedzielę wstęp bezpłatny

Oprowadzanie: niedziela i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 30 osób)

wtorek- piątek : 10.00 - 15.30

niedziela: 10.00 - 13.30

Uwaga - dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem).